Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos


OPOSICIÓNS Galicia 2018

ÚLTIMAS NOVAS
 • 24.02 BOE: Modificación del R. D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley Ficheiro

 • http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
 • 23.02 DOG: Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

 • 22.02 ADDENDA: Última modificación da Addenda de interinos respecto dalgunhas especialidades: Organización e Xestión Comercial, Procesos de xestión administrativa e Operacións de proceso. Ficheiro

 • 22.02 BOLSA:Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto Ficheiro

 • BOLSA:Resolución definitiva DOG: Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018. Ficheiro

 • 20.02 CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • 20.02 CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018 Ficheiro

 • 16.02 CXT: Novas prazas de PT que previsiblemente se incorporarán ao concurso de traslados (por enriba do catálogo actual). Ficheiro

 • 16.02 MESA: Convocatoria da mesa sectorial para o día martes 20 de febreiro. Ficheiro

 • 16.02 MUFACE: Los afiliados a MUFACE podrán solicitar por Internet el subsidio por incapacidad temporal Ficheiro

 • 15.02 FP: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017. Ficheiro

 • 15.02 FP: Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional. Relación de proxectos admitidos e excluídos. Ficheiro

 • 12.02 ADMISIÓN: Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019. Ficheiro

 • 09.02 EDUMOTIVA: Convocatoria eduMOTIVAcon 17/18 Ficheiro

 • 09.02 BOE: Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018. Ficheiro

 • 09.02 BOE: Ley de medidas fiscales y administrativas. Ficheiro

 • 08.02 DOG: Convocadas probas de acceso aos C.F. de grao medio e de grao superior de F.P. do sistema educativo para o ano 2018 Ficheiro

 • 07.02 DOG: Convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018 Ficheiro

 • 06.02 BOLSA: Ampliación de listas de las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Biología y Geología del cuerpo de Secundaria en Melilla Ficheiro

 • 06.02 MESA: Total de prazas por especialidade para as oposicións docentes 2018 Ficheiro

 • 06.02 DOG: Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). Ficheiro

 • 06.02 BOE: Corrección de errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Ficheiro

 • 01.02 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Borrador da Orde de convocatoria 2018. Ficheiro

 • 31.01 DOG: Recursos de alzada en relación co procedemento selectivo convocado pola Orde do 7 de abril de 2017, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ficheiro

 • 31.01 MESA : Orde do día da mesa sectorial do 6 de febreiro de 2018. Ficheiro

 • 31.01 OPOS : Borrador da orde de convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional,.... Ficheiro

 • 30.01 BOE: Orden por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Ficheiro

 • 29.01 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa, trompeta e linguaxe musical. Ficheiro

 • 29.01 CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2017/2018. Ficheiro

 • 26.01 ABAU: características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. Ficheiro

 • 26.01 CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • 25.01 RETRIBUCIÓNS: Táboas retributivas para Galicia no ano 2018 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010