Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
OPOS GALICIA 2020/21
 • OPOS: Sorteo dos vogais dos tribunais
  Primaria

 • OPOS: Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de oposicións. Ficheiro

 • Boletín especial OPOSICIÓNS 2020/21 Ficheiro

 • Informe da Asesoría xurídica da Consellería sobre aprazamento. Ficheiro

 • Aclaracións sobre o proceso selectivo convocado en Galicia Ficheiro

 • Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021, "NON SERÁ SANCIONADO COA SÚA EXCLUSIÓN DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓN". Suprímese a presentación.

 • Borrador da O. modifica o proceso selectivo en Galicia 2021. Ficheiro

 • ANPE OURENSE AVANZA Debido ao aumento de número de tribunais, a Consellería está valorando a posibilidade de novas localizacións para realizar os exámenes (Oleiros, Narón, Mondoñedo, Carballiño, Baiona, Sanxenxo, etc.)

OPOS GALICIA 2019
 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

OPOS GALICIA 2018
 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

OPOS GALICIA 2017
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

OPOS GALICIA 2016
 • DOG: Publicación da distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). Ficheiro

 • OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores, secundaria, técnicos de f. p. e mestres para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

OPOS GALICIA 2015
 • OPOS: Corrección de erros da listaxe definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres e inspectores de educación para o ano 2015 Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres e inspectores de educación en Galicia 2015
  Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG).
  Listaxe definitiva de admitidos (mestres).
  Listaxe definitiva de excluídos (mestres).

 • DOG: Nomeamento dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo). Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • OPOS: Acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades 2015 Ficheiro

OPOS GALICIA 2013
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Publición dos listados con aprobados nas oposicións 2013 no corpo de mestres (Pendente de publicar)

 • Composición de tódolos tribunais con ámbito de actuación en Ourense Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de GaliciaFicheiro

 • DOG: Corrección de erros da Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • Resumo do proceso selectivo.Ficheiro

OPOSICIÓNS 2011
 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Primaria. Ficheiro

 • Listaxe de aprobados na especialidade de Mestre Infantil. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2010
 • DOG.- ORDE pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 25 de marzo). Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se nomean funcionarios en prácticas do corpo de mestres aos opositores seleccionados no procedemento selectivo. Ficheiro

 • Corrección de erros pola que se nomean os tribunais que deberán xulgar as probas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres. >>

 • Cadro resumen provisional de opositores e porcentaxes por especialidade. (Elaboración propia) Ficheiro

 • Resultado do sorteo para composición de tribunais de oposicións para o corpo de mestres (Todo Galicia) Ficheiro

 • Resultado do sorteo para composición de tribunais de oposicións para o corpo de mestres (Tribunais con ámbito actuación en Ourense) Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. Oposicións mestres 2010 Ficheiro

 • Enlace para consultas

Oposicións 2009
Oposicións 2008
 • DOG.- Orde pola que se fai pública a lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como o procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • Cadro resumo das oposicións de mestres Ficheiro

 • Folla de motivos de exclusión ficheiro

 • DOG.Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • Oferta de emprego público docente Galicia 2008 Ficheiro

Oposicións 2007
 • DOG.- Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres, e para adquirir a habilitación en novas especialidades. Ficheiro

 • Publicado no DOG a orde pola que se fai pública os opositores aprobados na oposición do 2007. Ficheiro

Lexislación
 • Real decreto de acceso a la función pública. Ficheiro

 • BOE.- Modificación del R.D. de Ingreso que afecta al plazo de estar en posesión de la formación pedagógica. Consulta

 • 21 DE NOVIEMBRE DE 2006.- BORRADOR DEL REAL DECRETO por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Fichero

 • BOE 19/01/2009 Orden por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes. Ficheiro

 • Educación Primaria Ficheiro

 • Educación Infantil Ficheiro

 • Educación Especial: A.L.

 • Educación Especial: P.T.

 • Educación Física. Ficheiro

 • Idioma extranjero: Francés Ficheiro

 • Idioma Extranjero: inglés Ficheiro

 • Educación Musical. Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros