Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
OPOS GALICIA 2020/21
 • OPOS: Sorteo dos vogais dos tribunais
  Secundaria F.P. e outros

 • OPOS: Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de oposicións. Ficheiro

 • Boletín especial OPOSICIÓNS 2020/21 Ficheiro

 • Informe da Asesoría xurídica da Consellería sobre aprazamento. Ficheiro

 • DOG 25/01/2021: Orde pola que se procede á apertura de novo prazo para matricularse na convocatoria de oposicións (PTFP).Ficheiro

 • Aberto prazo matricula opos FP.Acceso para concursar do 26/01 ao 15/02.

 • Aclaracións sobre o proceso selectivo convocado en Galicia Ficheiro

 • Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021, "NON SERÁ SANCIONADO COA SÚA EXCLUSIÓN DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓN". Suprímese a presentación.

 • Borrador da O. modifica o proceso selectivo en Galicia 2021. Ficheiro

 • ANPE OURENSE AVANZA Debido ao aumento de número de tribunais, a Consellería está valorando a posibilidade de novas localizacións para realizar os exámenes (Oleiros, Narón, Mondoñedo, Carballiño, Baiona, Sanxenxo, etc.)

OPOS GALICIA 2019
 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

OPOS GALICIA 2018
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

 • BOE: Modificación del R. D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley Ficheiro

OPOS GALICIA 2017
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres... Ficheiro

OPOS GALICIA 2016
 • DOG: Publicación da distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). Ficheiro

 • OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores, secundaria, técnicos de f. p. e mestres para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros. Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2014
 • DOG: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos Ficheiro

 • DOG: Nomeamento e publicación da composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo). Ficheiro

OPOSICIÓNS 2011
 • DOG.- Oposicions. Publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres ... Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- CORRECCIÓN de erros. procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos.Ficheiro

 • DOG.- CORRECCIÓN listas de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. Ficheiro

 • DOG.- Oposicións. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIONS Resolución pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2.. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais das probas do proceso selectivo do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2010 GALICIA

 • DOG.- Orde pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- Corrección erros listaxe de opositores ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

  Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

  Ficheiro

 • DOG.-OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos de profesores de ensino secundario (datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación e a primeira parte da proba).

  Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS.Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de PES, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

 • Publicación da lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos para o ano 2010 para as especialidades convocadas dos corpos de PES, PT e CMUS. (Pendente de publicar no DOG) Ficheiro

OPOSICIÓNS 2008
 • Cadro resumo de lugares de oposición de PES.- 2008 Ficheiro

 • Composición dos tribunais de oposicións de PES 2008 Ficheiro

 • DOG.-Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES, EOI, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de FP e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- Corrección de erros á Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES. Ficheiro

 • Preguntas e respostas sobre a convocatoria de oposicións Ficheiro

 • Composición de tribunais de oposicións Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG.- Modificación da listaxe de opositores aprobados Ficheiro

OPOSICIÓNS 2007
 • DOG.- Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ESO, profesores de EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño e profesores técnicos de F.P. e procedemento de adquisición de novas especialidades Ficheiro

 • DOG.- o listaxe de aprobados nas oposicións 2007. Servizo de secundaria. Ficheiro

Lexislación
 • Real decreto de acceso a la función pública. Ficheiro

 • Modificación del R.D. de Ingreso que afecta al plazo de estar en posesión de la formación pedagógica. Consulta

 • 21 DE NOVIEMBRE DE 2006.- BORRADOR DEL REAL DECRETO por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Fichero

 • BOE 19/01/2009 Orden por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes. Ficheiro

Documentación para toma de posesión
 • Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso --/--, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

  Ficha datos persoais

  Datos bancarios

  Datos para retención do IRPF

  Fotocopia do DNI

  Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros