Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
OPOS GALICIA 2019

  Enlace para consultas

 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical no concurso-oposición ao corpo de profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativas ás probas de Inglés e Informática no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativas ás probas de Inglés e Informática no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • OPOS: Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 Ficheiro

 • OPOS: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

OPOS GALICIA 2018
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

 • BOE: Modificación del R. D. 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley Ficheiro

OPOS GALICIA 2017
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres... Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017
  Distribución de opositores por tribunais (secundaria)

OPOS GALICIA 2016
 • DOG: Publicación da distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). Ficheiro

 • OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • OPOS: Composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores, secundaria, técnicos de f. p. e mestres para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Comenzo do proceso selectivo o día 23 coa presentación e primeira proba.

 • DOG: Publicación das listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros. Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2014
 • DOG: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG: Públicación das datas, horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén as datas, as horas e os lugares en que terá lugar a primeira parte da proba. Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • OPOS: Resolucións dos tribunais polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación e a primeira parte da proba dos aspirantes no procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos Ficheiro

 • OPOS: Publicación da data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos Ficheiro

 • DOG: Nomeamento e publicación da composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo). Ficheiro

OPOSICIÓNS 2013
 • OPOS: Convocadas oposicións en Valencia del Cuerpo de Secundaria Ficheiro

OPOSICIÓNS 2011
 • DOG.- Oposicions. Publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres ... Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- CORRECCIÓN de erros. procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos.Ficheiro

 • DOG.- CORRECCIÓN listas de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. Ficheiro

 • DOG.- Oposicións. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIONS Resolución pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2.. Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos. Ficheiro

 • Relacións definitivas de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres.

  • Resolución do 14 de xuño de 2010. Ficheiro

  • Lista definitiva admitidos. Ficheiro

  • Lista definitiva excluidos. Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- Resolución do 10 de xuño de 2011 pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2. Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- RESOLUCIÓN da DX RRHH, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega, nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores (2011). Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN da DX de Centros e RRHH, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril). Ficheiro

 • OPOSICIONS.- Publicación das datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén as datas, as horas e os lugares en que se celebrará a primeira parte da proba. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais das probas do proceso selectivo do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Oposicións ASTURIAS: lista provisional de aspirantes admitidos. Ficheiro

 • CONVOCATORIA PRAZAS OPOSICIÓNS. Ficheiro

OPOSICIÓNS 2010 GALICIA

 • DOG.- Orde pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • Resolución pola que se comunica a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de de PES, PT, CMUS Ficheiro

 • Baremo definitivo opositores ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG.- Corrección erros listaxe de opositores ao corpo de PES Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

  Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

  Ficheiro

 • DOG.-OPOSICIÓNS. Resolución pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos de profesores de ensino secundario (datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación e a primeira parte da proba).

  Ficheiro

 • OPOSICIÓNS PES.- IMPORTANTE. CAMBIO DE LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS NA ESPECIALIDADE DE SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS.

  Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.Distribución de opositores de secundaria. (Pendente de publicar no DOG)

  Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.- Lista definitiva de admitidos e excluídos PES. (Pendente de publicar no DOG)

  Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS.Lista definitiva de opositores que deberán facer exame de galego

  Ficheiro

 • OPOSICIÓNS.-Datas, horas e lugares de examenes para o corpo de PES. (Pendente de publicar no DOG) Ficheiro

 • DOG.- OPOSICIÓNS.Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de PES, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

 • ÚLTIMA HORA: Previsible data de oposicións ao corpo de mestres, PES e F.P. Presentación (9:30 h.) e primeiro examen (12 h.) o día 24 de xuño (xoves).

 • DOG.- OPOSICIÓNS-Resolución pola que se nomean as comisións de elaboración de informes substitutivos do exercicio B.2. Ficheiro

 • DOG.- Resolución pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso tódolos corpos. Ficheiro

 • Publicación da lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos para o ano 2010 para as especialidades convocadas dos corpos de PES, PT e CMUS. (Pendente de publicar no DOG) Ficheiro

 • Resultado do sorteo para composición de tribunais de oposicións para o corpo de PES (Tódalas especialidades) Ficheiro

 • Orde Orde do 16 de marzo de 2010 de convocatoria de oposicións- Secundaria e F.P.

 • DOG.- Corrección de erros.- Opos profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de FP e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • Oposicións. Distribucción de prazas ofertadas Ficheiro

Consultas
 • Adelanto da oferta de Emprego Público por Comunidades Autónomas e Especialidades 2010. Consulta

 • Criterios de conformación de Listas de Interinos en las distintas CC.AA. (actualizado a mayo de 2009) Consulta

 • Convocatorias publicadas por Comunidades Autonomas Consulta

OPOSICIÓNS 2008
 • Cadro resumo de lugares de oposición de PES.- 2008 Ficheiro

 • Composición dos tribunais de oposicións de PES 2008 Ficheiro

 • DOG.-Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES, EOI, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de FP e procedemento de adquisición de novas especialidades. Ficheiro

 • DOG.- Corrección de erros á Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES. Ficheiro

 • Preguntas e respostas sobre a convocatoria de oposicións Ficheiro

 • Composición de tribunais de oposicións Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG.- Modificación da listaxe de opositores aprobados Ficheiro

OPOSICIÓNS 2007
 • DOG.- Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ESO, profesores de EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño e profesores técnicos de F.P. e procedemento de adquisición de novas especialidades Ficheiro

 • DOG.- o listaxe de aprobados nas oposicións 2007. Servizo de secundaria. Ficheiro

Lexislación
 • Real decreto de acceso a la función pública. Ficheiro

 • Modificación del R.D. de Ingreso que afecta al plazo de estar en posesión de la formación pedagógica. Consulta

 • 21 DE NOVIEMBRE DE 2006.- BORRADOR DEL REAL DECRETO por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Fichero

 • BOE 19/01/2009 Orden por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes. Ficheiro

Documentación para toma de posesión
 • Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso --/--, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

  Ficha datos persoais

  Datos bancarios

  Datos para retención do IRPF

  Fotocopia do DNI

  Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010