Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Xornada
 • Procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta. Ficheiro

 • BOE: RD-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. Ficheiro

Educación Infantil
 • BOE: Orden por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros. Ficheiro

 • BOE: R.D. 1594/2011 por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • DOG.- ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se modifica a do 12 de agosto de 2010, pola que se establecen o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial.Ficheiro

 • BOE.- Real Decreto 132/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Ficheiro

 • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Orden ECI/3960/2007 polo que se establece el curriculo y se regula la ordenación de la Educación Infantil Ficheiro

 • Orde do 30 de abril de 2007 pola que se convoca a realización de proxectos de anticipación da primeira lingua extranxeira no segundo ciclo de educación infantil Fichero

 • R.D.1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para 2 ciclo de EI Fichero

 • Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba o ROC de EEI e CEIP Fichero

 • Orde que desenvolve o ROC de EEI e CEIP Fichero

Educación primaria
 • DOG: Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da LOMCE. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros. Ficheiro

 • BOE: R.D. 1594/2011 por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • DOG.- ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se modifica a do 12 de agosto de 2010, pola que se establecen o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial.Ficheiro

 • BOE.- Real Decreto 132/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Decreto 130/2007 polo que se establece o curriculum de primaria para Galicia ficheiro

 • R.D.1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para E.P. Fichero

 • Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba o ROC de EEI e CEIP Fichero

 • Orde que desenvolve o ROC de EEI e CEIP Fichero

Educación Secundaria/BAC
 • BOE: Real Decreto polo que se establece ourrículo básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato. Ficheiro

 • Decreto que desenvolve o ROC dos Institutos de Educación Secundaria Ficheiro

 • ROC decreto 324/1996 Ficheiro

 • Orde que desenvolve os ROC dos Institutos de Educación Secundaria Ficheiro

 • Orde que modifica parcialmente a orde que desenvolve o ROC dos IES Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. (AVISO: 63 megas, pode tardar en descargar) Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se regula a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia para o alumnado que estea en posesión do título de bacharel ou equivalente. Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás tres universidades de Galicia para o curso 2010-2011. Ficheiro

 • BOE.- Real Decreto 132/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Ficheiro

 • Orde pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. Ficheiro

 • Orde pola que se amplía a autorización para a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Corrección de erros.-Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • Decreto 126/2008 polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato. Ficheiro

 • Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. Ficheiro

 • Resolución do 11 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establecen os modelos dos documentos oficiais de avaliación do bacharelato. Ficheiro

 • Corrección de erros pola que se regula a avaliación na ESO. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG. Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da ESO en Galicia (consultar corrección de erros) Ficheiro

 • Publicada no DOG corrección de erros sobre implantación da ESO en Galicia Ficheiro

 • Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas de ESO ficheiro

 • R.D. 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para ESO. Fichero

 • Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Ficheiro

 • Corrección de erros del Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Ficheiro

CPI
 • DOG.- Orde pola que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás tres universidades de Galicia para o curso 2010-2011. Ficheiro

 • Orde de desenvolvemento do ROC dos CPIs Fichero

 • R.D. 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de Galicia Fichero

F.P.
 • DOG: Procedemento de expedicin da certificacin da formacin de nivel bsico en Prevencin de Riscos Laborais para o alumnado FP de Galicia Ficheiro

 • BOE: Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/2017 Ficheiro

 • BOE-FP: Orden por la que se establece el currículo de siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ficheiro

 • DOG: Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13. Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan P.C.P.I. e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2012/13. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. (AVISO: 63 megas, pode tardar en descargar) Ficheiro

 • CORRECCIÓN de erros. Orde 77/2011 do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos C.I.F.P. competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.. Ficheiro

 • Decreto 226/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en educación infantil. Ficheiro

 • Decreto 224/2008 polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en panadaría, repostaría e confeitaría. Ficheiro

 • Decreto 222/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en mecanizado. Ficheiro

 • Decreto 221/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en laboratorio de análise e de control de calidade. Ficheiro

 • Decreto 216/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en emerxencias sanitarias. Ficheiro

 • Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Ficheiro

 • Decreto 266/2007,polo que se regulan os centros integrados de formación profesional de Galicia. Ficheiro

 • Real Decreto 1690/2007, por el que se establece el título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. Ficheiro

 • R.D.1538/2006 por el que se establece la ordenación general de F.P. Fichero

 • Orde pola que se regula a admisión de alumnos en ciclos formativos grados medio e superior ficheiro

 • Modificación da orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. Ficheiro

 • Orde pola que se regula o modulo profesional de formación en centros de traballo da FP inicial en Galicia. Fichero

Ensinanzas especiais
 • BOE: Modificación del R.D. por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores. Ficheiro

 • DOG: ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a do 29 de xuño de 2012 de oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012/13. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Ficheiro

 • DOG.- ORDE pola que se desenvolve o Decreto 189/2010 polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas de Galicia, e se regula a organización e o acceso ás ensinanzas de idiomas de réxime especial. Ficheiro

 • Resolución do 4 de setembro de 2008 pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de emprego doméstico en Galicia. Ficheiro

 • Resolución do 2 de setembro de 2008 pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de pesca e transporte marítimo en Galicia. Ficheiro

 • Resolución do 8 de setembro de 2008, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de pastelaría en Galicia. Ficheiro

 • Resolución do 5 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de reprografía en Galicia. Ficheiro

 • Resolución do 3 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de comercio en Galicia. Ficheiro

 • DOG. Orde pola que se regula o acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de danza que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Ficheiro

 • Decreto 204/2007, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de danza. Ficheiro

 • Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. Ficheiro

 • Decreto 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música. Ficheiro

 • Decreto 196/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de danza. Ficheiro

 • Decreto 191/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de rexime especial e os currículos dos niveis básicos e intermedio Ficheiro

 • Orde do 25 de xullo polo que se regula o acceso e a admisión ás ensinanzas de artes plásticas e deseño ficheiro

 • R.D. 1629/2006 por el que se fijan los aspectos básicos del curriculum de la enseñanza de idiomas. Fichero

 • R.D. 1577/2006 por el que se fijan los aspectos básicos del curriculum de las enseñanzas profesionales de música Fichero

 • R.D. 85/2007 por el que se fijan los aspectos básicos del curriculum de las enseñanzas profesionales de danza Fichero

Selección de Directores
 • Formación de directores e directoras Ficheiro

 • Procedemento de avaliación de direccións. Ficheiro

 • Decreto 29/2007 polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores de Centros Públicos de Galicia Fichero

 • Decreto de consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. Fichero

 • DOG: Orde pola que se regula o procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ficheiro

 • Lei 7/2004 do 16 de agosto para a igualdade entre homes e mulleres. Ficheiro

Comedores Escolares
 • Aclaracións sobre as abrigas dos directores nos comedores escolares. Ficheiro

 • Regulamento dos comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Ficheiro

 • Corrección de erros sobre finzanciación e mantemento de comedores escolares Ficheiro

 • Orde pola que se regula a organización, funcionamento e xestión dos comedores escolares en Galicia. Fichero

 • Decreto 10/2007 polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares en Galicia. Fichero

Admisión de alumnado
 • DOG: Modificación da Orde do que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a admisión de alumnos en ciclos formativos grados medio e superior Ficheiro

 • Decreto 30/2007 do 15 de marzo polo que se regula a admisión de alumnado en centros públicos. Fichero

 • DOG: DECRETO polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, E.S.O. e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • Orde pola que se regula a admisión de alumnado en centros públicos. Fichero

Educación Especial
 • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Ficheiro

 • Orde pola que se establecen unidades e postos de traballo de EEI, CEIP e CEE Fichero

 • Orde pola que se establecen medidas de atención específica ao alumnado extranxeiro Fichero

 • Orde do 24 de xullo de 1996 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación en Galicia Fichero

 • Orde do 27 de decembro pola que se establecen condicións e criterios para a escolarización de alumnos con NEE Fichero

 • RD 943/2003 por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración académica de alumnos superdotados Fichero

 • Decreto 120/1998 polo que se regula a orientación educativa e profesional en Galicia Fichero

 • Decreto 320/1996 do 26 de xullo de orientación da educación de alumnos e alumnas con NEE Fichero

 • Orde do 28 de outubro de 1996 sobre flexibilización da escolarización de alumnos con sobredotación en Galicia Fichero

 • Orde de 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos con NEE que cursan ensinanzas de réxime xeral Fichero

 • Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adapatacións do curriculum nas ensinanzas de réxime xeral. Fichero

 • Circular 18/2002 polo que se dictan instrucións para unificar actuacións e establecer accións dos servicios de orientación. Fichero

 • Circular 17/2003 polo que se dictan instrucións para unificar actuacións e establecer accións dos servicios de orientación. Fichero

Profesores de Relixións
 • BOE: Currículo da ensinanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. Ficheiro

 • BOE: Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Fichero

 • BOE: Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes dependientes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Fichero

 • Real Decreto 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión. Fichero

 • Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instruccións relativas á provisión de postos Fichero

 • Curriculum de relixión para as etapas de Infantil, Primaria e Secundaria ficheiro

 • Real Decreto por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión Fichero

Licencias e Permisos
 • DOG, LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Ampliación da Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • DOG: Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • Resumo da orde de permisos e licenzas do persoal docente. Ficheiro

 • Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de nove meses. Ficheiro

 • Orde pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente. Ficheiro

 • DOG. Corrección de erros sobre permisos e licenzas. Ficheiro

LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA
 • DOG, LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Ficheiro

 • Texto refundido da función pública de Galicia Ficheiro

 • Lei 4/1988 de 26 de maio, da función pública de Galicia. Fichero

 • DOG, Lei 13/2007 que modifica a lei 4/1988 da función pública de Galicia Ficheiro

 • DOG: Lei de medidas temporais para o emprego público. Ficheiro

PLAN CONCILIA
 • Orde 28 de xuño de 2006 Plan Concilia Fichero

 • Orde pola que se modifica o Plan Concilia ficheiro

 • Orde pola que se modifica o Plan Concilia (2012). Ficheiro

ITINERANCIAS
 • Circular da Consellería de Educación sobre itinerancias Ficheiro

 • Acordo sobre itinerancias Ficheiro

Varios
 • DOG: Orde relativa s titulacins que permiten a incorporacin s listas de interinidades e substitucins dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgnica 2/2006 do 3 de maio de educacin Ficheiro

 • BOE: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ficheiro

 • DOG: Modificación da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non ling&?uuml;ísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ficheiro

 • DOG: Decreto polo que se desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.Ficheiro

 • DOG: Modificación das instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • BOE: Orden ECD/1800/2014, pola que se establecen as normas procedimentais aplicables aos CXT de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2014/2015. Ficheiro

 • BOE: Texto Consolidado da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE-LOMCE) Ficheiro

 • BOE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Ficheiro

 • DOG: CORRECCIÓN de erros. Período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. Ficheiro

 • DOG: DECRETO polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Fichero

 • Anteproxecto de Lei co novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes. Ficheiro

 • Resumo do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes. Ficheiro

 • DOG: Lei de medidas temporais para o emprego público. Ficheiro

 • BOE: RD-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Ficheiro

 • DOG.- R.D. 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes. Ficheiro

 • DOG.- ORDE pola que se desenvolve o Decreto 61/2011 polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño de Galicia. Ficheiro

 • DOG.- ORDE pola que se desenvolve o Decreto 223/2010 polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galicia. Ficheiro

 • BOE.- Ley de convivencia y participación de la comunidad educativa. Enlace

 • Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Enlace

 • BOE.- Real Decreto por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Enlace

 • BOE.- Real Decreto que modifica anterior, por el que se esteblecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO Enlace

 • DOG.- Decreto para o pluriling&?uuml;ismo no ensino non universitario de Galicia. Ficheiro

 • Addenda de interinos 2016 DOG Núm. 131 Martes, 11 de xullo de 2017 Ficheiro

 • Decreto 94 polo que se determina o réxime disciplinario dos funcionarios da administracción Ficheiro

 • RD 732 polo que se determinan Dereitos e Deberes do alumnado Ficheiro

 • DOG: Calendario escolar para o curso 2013/2014. Ficheiro

 • Orde pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora. Ficheiro

 • Orde pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). Ficheiro

 • Acordo sobre itinerancias Ficheiro

 • Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes Fichero

 • Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e a promoción do galego ficheiro

 • Real Decreto 275/2007 polo que se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar Fichero

 • Real Decreto 276/2007 por el que se aprueba el reglamento de ingreso en los cuerpos docentes Fichero

 • Lei orgánica 2/2006 da educación. LOE Fichero

 • Lei orgánica 1/1990 del 3 de octubre de 1990, de ordenación general del sistema educativo. LOGSE Fichero

 • Orde pola que se regula as vacacións e hora de lactancia Fichero

 • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Fichero

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros