Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
 • DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). Ficheiro

 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, P.T.F.P., ... Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2017/2018
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

CXT CURSO 2016/2017
 • DOG: Convocatoriria de concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos... Ficheiro

CXT CURSO 2013/2014
CXT CURSO 2012/2013
 • DOG: Publicación da adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2013/14. Ficheiro

 • Resolución provisional do concurso de traslados Ficheiro por orde alfabética Ficheiro por orde de adxudicación

 • Puntaucións máximas e mínimas do CXT de primaria na provincia de Ourense Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva primaria 2012/2013 Ficheiro

 • Notas de corte destino Ourense cidade no último concurso (11/12) Ficheiro

 • Notas de corte en Galicia no último concurso (11/12) Ficheiro

 • CXT: Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional. Ficheiro

 • CXT: O CXT 2012/2013 en datos Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros convocatoria do CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro
CXT CURSO 2012/2013
CXT CURSO 2011/2012
 • DOG: Resolución: adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011 (DOG do 15 de novembro). Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres para o ano 2012. Listaxe da adxudicación definitiva por orde alfabética (segundo o arquivo enviado polo Ministerio de Educación)

 • DOG: vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ESO, FP, Artes e Idiomas. Ficheiro

 • Datos de CXT anteriores. Ficheiro

 • Adxudicacións CXT ano 2010/11. Cortes, especialidades, notas mínimas e máximas. Ficheiro

CXT CURSO 10/11
 • Resolución do 26 de maio de 2011: Adxudicación definitiva dos destinos do corpo de mestres. Ficheiro

  • Anexo I: Adxudicación definitiva dos destinos ordenados por puntuación Ficheiro

  • Anexo II: Relación de excluídos Ficheiro

  • Anexo III: Relación do profesorado en situación de expectativa de destino Ficheiro

  • Consultar por NIF

 • Real Decreto por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes Ficheiro

CXT CURSO 09/10
 • DOG.- Resolución pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados polo persoal do corpo de mestres Ficheiro

 • Resolución definitiva do CXT. Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres. Ficheiro

 • Estudio Orientativo do Concurso Xeral de Traslados de Mestres Fichero

CXT CURSO 08/09
CXT CURSO 07/08
 • Resolución definitiva de destinos do CXT de mestres. Curso 07.08 Ficheiro

 • DOG Orde pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico do Corpo de mestres.Curso 07.08 Ficheiro

CXT CURSO 06/07
 • Resolución definitiva do CXT de mestres. Curso 06.07 Ficheiro

 • ORDEN pola que se convoca concurso de traslados autonómico do Corpo de Mestres. Curso 06.07 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010