Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2017/2018
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

CXT CURSO 2016/2017
 • CXT: Composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes para o ano 2017 Ficheiro

 • DOG: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de E. infantil e primaria e de E. primaria Ficheiro

 • BOE: Orde pola que se establecen as normas procedimentais aplicables ós C.X.T. de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

CXT CURSO 2013/2014
 • CXT: Información sobre a toma de posesión do concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 Ficheiro

 • Instrucións para a toma de posesión do profesorado.Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva
  Ficheiro

 • CXT: Aviso sobre a consulta da instancia e do baremo dos concursos de traslados
  Apelidos Baremados:
  Secundaria: A-I, ambas incluídas. Ficheiro
  Primaria: A-F, ambas incluídas. Ficheiro

 • CXT: a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire ás epígrafes 6.1 e 6.3 do baremo establecido nas ordes dos concursos de traslado (primaria, secundaria, orientación, adultos e inspección) comenzará o día 16 de decembro as 9:00 horas na sede da inspección educativa de San Lázaro.

 • DOG-CXT.- Resolución pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. Ficheiro

 • CXT: Circular do CXT Ficheiro

 • CXT: prazo de presentación de instancias dende o martes 5 ao xoves 21 de novembro (ambos inclusive)

 • Enlace para participar (PECHADO)

 • Enlace a Datos Personais

 • DOG: Concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres (corpo 597) e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario (corpo 590), para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria (Pendiente de publicar no DOG). Ficheiro

 • DOG: CXT Vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados. (18-12-2013)Ficheiro

 • Vacantes do corpo de mestres a 13-12-2013 Ficheiro

 • Vacates de secundaria e outros a 13-12-2013 Ficheiro

 • Vacantes do corpo de inspectores a 13-12-2013 Ficheiro

 • CXT:
  Vacantes Orientación
  Resultas Orientación

CXT CURSO 2012/2013
 • Prazo para pedir: Ata o 3 de xullo (mestres) e 6 de xullo (PES)
  Acceso para participar Enlace

 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva secundaria, inspectores e outros 12/13 Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva primaria 2012/2013 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros das prazas a concurso xeral de traslados. Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. Ficheiro

 • CXT: ANPE denuncia a perda de 17 prazas a concurso sen xustificación por parte da administración e de forma unilateral. Ficheiro

 • CXT: ANPE denuncia a supresión de vacantes de concurso de P.E.S en Ourense pola modificación de ensinanzas no IES A Carballeira Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos ...

 • CXT: Tódalas adxudicacións provisionais con puntuacións máximas e mínimas na provincia de Ourense Ficheiro

 • CXT: A Xefatura Territorial de Educación de Ourense a petición de ANPE e o resto de OO.SS. ven de comunicarnos a proposta de novas prazas que sairán a concurso de traslados que son:
  E.M.- IES Ferro Couselo
  E.P.- CEIP de Amoeiro
  E.F.- CEIP Manuel Respino

 • Publicación da Resolución provisional secundaria e outros cxt 2012/2013 Ficheiro

 • Resolución provisional participantes cxt 2012/2013 alfabética secundaria e outros. Ficheiro

 • Modificacións de prazas ás publicadas no DOG da provincia de Ourense Ficheiro

 • Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados do corpo de mestres convocado, pola Orde do 24 de outubro de 2012 Ficheiro

 • Publicación das vacantes provisionais a proveer

 • Consultar instancia Ficheiro

 • Luns día 14 comenzo da valoración de méritos no que se refire aos puntos 6.1 e 6.3 do anexo XIV e 4.1 do anexo XV.

 • Enlace para concursar (pechado)

 • Enlace para Consultas Enlace concurso

 • Enlace para renunciar Ficheiro

 • Notas de corte destino Ourense cidade no último concurso (11/12) Ficheiro

 • Notas de corte en Galicia no último concurso (11/12) Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. Ficheiro

 • CXT: O CXT 2012/2013 en datos Ficheiro

 • CXT: Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional. Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros convocatoria do CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Listaxe de vacantes provisionais para CXT na provincia de Ourense Ficheiro

 • CXT: Listaxe de vacantes provisionais para CXT na provincia de Pontevedra Ficheiro

 • CXT: Listaxe de vacantes provisionais para CXT na provincia de Lugo Ficheiro

 • CXT: Listaxe de vacantes provisionais para CXT na provincia de A Coruña Ficheiro

 • CXT: Borrador do concurso nacional de traslados. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • Lexislación relativa a CXT

  • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

  • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

  • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

  • DOG 17-9-2012. Resolución do 12 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2012-2013 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, os que resultan desprazados por falta de horario, o persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

  • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

  • Loe 2/2006 Ficheiro

  • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

  • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las q se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 2011/2012
 • CXT: Comisións de servizos por motivo de saúde: Aberto o segundo prazo para a solicitude do 15 ao 29 de maio de 2012. Ficheiro

 • DOG: CXT, RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2012, da D.X. de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • DOG: (CXT) Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012.

 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. Ficheiro

 • CXT: Orientación, adxudicación provisional de destinos do CXT para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva concurso departamentos de orientación (Pendente de publicar no DOG). Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012.
  Listaxe da adxudicación provisional por orde alfabética
  Listaxe da adxudicación provisional por disciplina
  Listaxe da adxudicación provisional para o corpo de inspección educativa

 • CXT: explicación detallada da baremación do apartado 6.Ficheiro

 • Consulta do baremo provisorio. Ficheiro

 • DOG.- Vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no CXT do corpo de mestres, inspectores de educación, inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • Resolución pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. Ficheiro
  Filtrar por corpo e especialidade

 • Enlace para participar Ficheiro

 • ORDE pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación.

 • Concurso sen publicar. Pódese participar simultáneamente cos outros

 • CXT.- Borrador da orde polo que se convoca CXT de Orientación de Primaria. Ficheiro

 • Relación de centros con xornada única. Ficheiro

 • Datos de CXT anteriores. Ficheiro

 • Códigos de centros e localidades. Ficheiro

 • Exemplo de listaxe de centros para peticións. Ficheiro

Xeral
 • Códigos das especialidades para mestres . Fichero

Documentación para toma de posesión

Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

Instruccións 2011

Ficha datos persoais

Datos bancarios

Datos para retención do IRPF

Fotocopia do DNI

Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Concursos de Traslados
ORDENFecha InicioFecha Fin
Publicado no DOG a adxudicación provisional de destinos para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación 2008/2009 Ficheiro

02.04.09 15.04.09
Resolución pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación. Ficheiro

----
Resolución pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro

2008
CXT específico entre funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Publicación das relacións de participantes e puntuacións provisionais do baremo de méritos. Ficheiro

06.02.2008 15.02.2008
Corrección de erros da Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 27.11.2007
Orde pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Ficheiro 14.11.2007
Publicado en el DOG la resolución definitiva do concurso específico para cubrir prazas de orientación Ficheiro
ORDEN do 19 de outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados específico entre os funcionarios de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  Fichero 27-10-06 15-11-06
Orde pola que se establecen as normas aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal. Curso 08-09 Ficheiro
R.D. polo que se modifica o R.D polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional. Curso 08-09 Ficheiro
Actualización de prazas para CXT na provincia de Ourense. Curso 08-09 Ficheiro
Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010