Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

 • CXT: Modificación das vacantes de secindaria para o CXT (en cor azul as novas vacantes ofertadas). Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • CXT: Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, P.T.F.P., ... Ficheiro

Lexislación do CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal Ficheiro

 • Resolución da direccion xereal centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • Loe 2/2006 Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ecd/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

CXT CURSO 2017/2018
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • CXT: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • CXT: Xa se poden consultar as instancias e a baremación provisional dos participantes no CXT. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Publicación da resolución definitiva dos concursos de traslados de Secundaria, Inspección e Primaria Ficheiro

CXT CURSO 2016/2017
 • DOG: Convocatoria de concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
 • Toma de posesión: Instruccións Ficheiro

 • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

 • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word

 • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

 • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG-Concurso: Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

CXT CURSO 2013/2014
 • CXT: Información sobre a toma de posesión do concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 Ficheiro

 • Instrucións para a toma de posesión do profesorado.Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva
  Adxudicación definitiva de secundaria e outros 2013/2014 (publicado o 01/04/2014)
  Ministerio: adxudicados xeral 2013/2014 (publicado o 01/04/2014)

 • Listaxe de desprazados e suprimidos de Ourense. Ficheiro

 • CXT: Circular do CXT Ficheiro

 • DOG: Concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • CXT: Convocado o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos (Pendiente de publicar no DOG). Ficheiro

CXT CURSO 2012/2013
 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva secundaria, inspectores e outros 12/13 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros das prazas a concurso xeral de traslados. Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no CXT entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. Ficheiro

 • CXT: ANPE denuncia a supresión de vacantes de concurso de P.E.S en Ourense pola modificación de ensinanzas no IES A Carballeira Ficheiro

 • CXT: Tódalas adxudicacións provisionais con puntuacións máximas e mínimas na provincia de Ourense Ficheiro

 • Notas de corte destino Ourense cidade no último concurso (11/12) Ficheiro

 • Notas de corte en Galicia no último concurso (11/12) Ficheiro

 • CXT: Actualización de vacantes do corpo de PES, EEOOII, FP, Artes e outros na provincia de Ourense Ficheiro

 • CXT: Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional. Ficheiro

 • DOG: Correccións erros convocatoria do CXT entre persoal funcionario docente.Ficheiro

 • CXT: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2012/2013
 • Resolución definitiva concurso de provisionais Secundaria Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 2011/2012
 • CONCURSILLO: Publicación da listaxe provisional de destinos para o curso 2012/2013, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

 • CXT: Comisións de servizos por motivo de saúde: Aberto o segundo prazo para a solicitude do 15 ao 29 de maio de 2012. Ficheiro

 • DOG: CXT, RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2012, da D.X. de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • DOG: (CXT) Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. Ficheiro

 • DOG: CXT provisorio entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • Vacantes do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012
  Vacantes dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012.
  Listaxe da adxudicación provisional por orde alfabética
  Listaxe da adxudicación provisional por disciplina

 • CXT: explicación detallada da baremación do apartado 6.Ficheiro

 • Consulta do baremo provisorio. Ficheiro

 • DOG.- CXT: Publicado no DOG resolución pola que se determina a composición da comision ditaminadora do Concurso de Traslados. Ficheiro

 • DOG.- Vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no CXT do corpo de mestres, inspectores de educación, inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, F.P., ensinanzas artísticas e de idiomas. Ficheiro

 • Resolución pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. Ficheiro
  Filtrar por corpo e especialidade

 • Enlace para participar.Ficheiro

 • Enlace para alegar novos méritos. Ficheiro

 • Aclaracións ó concurso 2011-2012. Fichero

 • Boletín informativo especial concurso 2011. Ficheiro

 • Baremo de méritos. Ficheiro

 • Códigos de especialidades. Ficheiro

 • Códigos de centros e localidades. Ficheiro

 • Exemplo de listaxe de centros para peticións. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convoca CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PFTP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • Vacantes provisionais nas provincias de:

  Ourense (acualizado 15/11) PES

 • Pontevedra.PES

  Coruña.

  Lugo Ficheiro

 • BOE: R.D. 1594/2011 por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ficheiro

 • Charla informativa sobre o CXT o venres día 18 de novembro ás 18 h. na sede provincial de ANPE.

CXT CURSO 10/11
 • Instruccións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola Orde de 8 de novembro de 2010

  • Instruccións. Ficheiro

  • Ficha de datos persoais (modelo I). Ficheiro Word PDF

  • Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II). Ficheiro Word PDF

  • Datos bancarios (modelo III). Ficheiro Word PDF

  • Datos para retención IRPF (modelo IV - 145). Ficheiro

 • DOG.- Resolución definitiva do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2011 Ficheiro

 • Publicación das vacantes definitivas para o concurso xeral de traslados dos corpos de P.E.S, P.T.F.P., ensinanzas artísticas e idiomas e nas sedes da Inspección Educativa. Ficheiro

 • DOG.- Resolución da D.X. de Centros e RRHH, pola que se resolve provisionalmente o CXT entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos e PES, EOIs, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, PTFP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • DOG:- Orde pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, EEOOII, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • Real Decreto por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes Ficheiro

 • Vacantes provisionais para CXT da provincia de Ourense Ficheiro

 • BOE.- Normas procedimentales aplicables al Concurso de Traslados Ficheiro

 • Peticións dende o 25 de novembro ao 14 de decembro de 2010

 • Enlace para participar. Ficheiro

CXT 09/10
 • DOG.- Resolución definitiva Concurso Xeral de Traslados de Secundaria Ficheiro

 • DOG.- Resolución o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, catedráticos de artes plásticas e deseño, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de FP, profesores de EEOOII, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de educación. Ficheiro

CXT 08/09
 • Resolución definitiva de destino CXT curso 08/09 Ficheiro

CXT 07/08
 • Resolución definitiva de destino CXT curso 07/08 Ficheiro

 • Orde pola que se convoca concurso de traslados. Curso 07-08 Fichero

CXT 06/07
 • Resolución definitiva de destino CXT curso 06/07 Fichero

 • Orde pola que se convoca concurso de traslados. Curso 06/07 Fichero

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010