Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

23 de xuño de 2016
 • SAÚDE: Resolución provisional de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde do profesorado de educación infantil e primaria, educación secundaria, formación profesional e de réxime especial e de relixión para o curso 2016/2017 Ficheiro

21 de xuño de 2016
 • DOG: Publicación da distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). Ficheiro

20 de xuño de 2016
 • DOG: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a quen se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral; ao persoal opositor do ano 2016, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • DOG: Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns. Ficheiro

16 de xuño de 2016
 • DOG: ORDE pola que se autorizan proxectos experimentais de F.P. dual de ciclos formativos de F.P. en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. Ficheiro

 • DOG: Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). Ficheiro

 • BORRADOR: 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

 • BORRADOR: Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/2017 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos... Ficheiro

 • OPOS: Resolución do 14 de xuño de 2016: distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos Ficheiro

 • OPOS: Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

15 de xuño de 2016
 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2016/2017 Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

13 de xuño de 2016
 • ADMISIÓN: Listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel Ficheiro

 • ADMISIÓN: Listaxe definitiva de alumnado admitido ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • CURRÍCULOS: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • OPOS: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e castelán no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de FP, mestres, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

09 de xuño de 2016
 • OPOS: Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba dos aspirantes ao concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • LICENZAS: Licenzas por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2015 Ficheiro

08 de xuño de 2016
 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro
  Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se procede a nomear e facer pública a composión do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos citados procedementos selectivos. Ficheiro

 • DOG: Anuncio polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas de Fundamentos de Composición (594412) e Óboe (594419), apertura realizada mediante o Anuncio do 4 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio). Ficheiro

07 de xuño de 2016
 • OPOS: Composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores, secundaria, técnicos de f. p. e mestres para o ano 2016 Ficheiro

06 de xuño de 2016
02 de xuño de 2016
 • DOG: Publicación das listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: ORDE do 10 de maio de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas artísticas elementais e profesionais de música Cantiga, de Ourense. Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de fundamentos de composición e óboe Ficheiro

 • HABILITACIÓNS: Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de Mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade Ficheiro

01 de xuño de 2016
 • DOG: RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17 (código ED535A). Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010