Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

23 de setembro de 2016
 • DOG: Orde pola que se amplían os proxectos experimentais de F.P. dual de ciclos de F.P. en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. Ficheiro

22 de setembro de 2016
 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria puestos Enseñanzas Medias y FP en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria puestos Enseñanzas Medias y FP en Zaragoza Ficheiro
  Solicitude

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria. Pes y otros cuerpos. Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas. Chino Solicitude

19 de setembro de 2016
 • DOG: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación Ficheiro

16 de setembro de 2016
 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2016/2017 Ficheiro

15 de setembro de 2016
 • DOG: Adxudicación definitiva de destino para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

13 de setembro de 2016
 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2016/2017 Ficheiro

09 de setembro de 2016
 • CONCURSILLO: Adxudicación definitiva de destino para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados... Ficheiro

29 de agosto de 2016
 • CRD: Listaxes coas puntuacións provisionais dos solicitantes admitidos e excluídos das prazas de residencia nos C.R.D. residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017 Ficheiro

26 de agosto de 2016
 • CONCURSILLO: Resolución definitiva da adxudicación dos destinos provisionais dos opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de inspectores de educación Ficheiro

18 de agosto de 2016
 • DOG: Publicación da relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de PES, ao corpo de PTFP, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Nomeamento de funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

18 de agosto de 2016
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 Ficheiro

17 de agosto de 2016
 • DOG: Publicación da adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, por comisión de servizos por concelleiro/a, por concilia, opositor do ano 2016, e persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

10 de agosto de 2016
 • BOLSA: Convocatoria de procedimiento para la constitución de listas de espera extraordinaria en varias especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y F.P. en Extremadura Ficheiro
  Anexo I - Especialidades convocadas
  Anexo II - Distribución por provincias
  Anexo III - Titulaciones<
  Anexo IV - Solicitud
  Anexo V - Baremo

08 de agosto de 2016
 • CONCURSILLO: Resolución pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/2017 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo Ficheiro

 • OPOS: Relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición 2016 e nomeamento de funcionarios en prácticas Ficheiro

 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional Ficheiro

05 de agosto de 2016
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias Ficheiro

 • ASESORES/AS: Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR, convocado pola orde de 23 de xuño de 2016 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2016/2017 destinadas a funcionarios docentes non universitarios Ficheiro

04 de agosto de 2016
 • DOG: Orde pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. Ficheiro

01 de agosto de 2016
 • CONCURSILLO: Publicación da adxudicación de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres
  Ficheiro
  Intruccións para a toma de Posesión

 • ASESORES: Resolución do concurso de méritos específico para cubrir prazas de asesores na Consellería de Educación e O.U. Ficheiro

 • DOG: Instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato Ficheiro

 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Comercio Internacional Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010