28 de agosto de 2019
  • DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/20 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario decarreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

26 de agosto de 2019
  • DOG: Orde pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

23 de agosto de 2019
  • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de P.F.T.P, ao corpo de mestres,...., en Galicia. Ficheiro

21 de agosto de 2019
  • PFPP: A Consellería de Educación abre o prazo para solicitar os plans de formación permanente de profesorado (PFPP) Ficheiro

12 de agosto de 2019
  • ADDENDA: Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto Ficheiro

05 de agosto de 2019
  • CADP: Relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

02 de agosto de 2019
  • TOMA POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) Ficheiro

01 de agosto de 2019
  • CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres Ficheiro

  • RENUNCIAS: Prazo e forma de presentar renuncias e reclamacións á adxudicación provisional de destinos - CADP Secundaria Ficheiro

  • CFR: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros