31 de xullo de 2019
 • CADP: Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2019/2020 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

30 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • ASESORÍAS: Resolución do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

29 de xullo de 2019
 • CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

26 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e de de relixión para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP MESTRES: Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • PRAZAS CONVENIOS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • E-DIXGAL: Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-Dixgal no vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

24 de xullo de 2019
 • CFR: Puntuacións definitivas Fase A e B e asignación provisional de persoas seleccionadas por praza e prazas desertas no concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do CAFI e dos CFR Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

22 de xullo de 2019
 • ERASMUS+: Concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/2019 Ficheiro

19 de xullo de 2019
 • ARTES: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e deseño dos ciclos de grao superior Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

18 de xullo de 2019
 • PLURIFP: Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • ASESORÍA: Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor Ficheiro

 • ASESORÍA: Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • EASD: Relación de persoas admitidas para cursar os estudos superiores de deseño nas EASD para o curso 2019/2020 Ficheiro

17 de xullo de 2019
 • CATALOGO: Modificación do catálogo de prazas da provincia de Ourense para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • VACANTES: Listaxe de vacantes provisionais en Ourense
  Ficheiro
  Ficheirode P.T. e A.L.

 • E. DEPORTIVAS: Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • STEM: Listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • PRAZAS CONVENIO: Resolución do baremo provisional do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou programas específicos desta consellería Ficheiro

 • F.P. DUAL: Prazas vacantes curso 2019/2020 Ficheiro

16 de xullo de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020 Ficheiro

15 de xullo de 2019
 • F.P. DUAL: Formación Profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • ESCOLAS DEPORTIVAS: Listaxe provisional de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PROGRAMA: Resolución definitiva de centros seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2019/2020 Ficheiro

12 de xullo de 2019
 • F.P.: Probas libres de títulos extinguidos FP (LOXSE). Curso 2019/2020 Ficheiro

 • CFR: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • EASD: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño Ficheiro

 • SUSTITUCIÓNS: Apertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Ficheiro

 • EASD: Listaxe definitiva do alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

11 de xullo de 2019
 • ASESORÍAS: Puntuacións provisionais do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • PIALE: Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Modificación dos prazos de intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería Ficheiro

 • DIGICRAFT: Convocado o proceso de selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • ARTES: Cualificacións definitivas das probas de madureza para o acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño dos ciclos de grao superior para o curso 2019/2020 Ficheiro

09 de xullo de 2019
 • PREMIOS: Listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído correspondentes aos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2018/2019 Ficheiro

 • PREMIOS: Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe definitiva de solicitudes Ficheiro

05 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • SAUDE: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • C.R.D.: Convocadas prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

03 de xullo de 2019
 • F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe provisional de solicitudes Ficheiro

 • FORMACIÓN: Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

 • ORIENTACIÓN: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Ficheiro

02 de xullo de 2019
 • ARTES: Inscrición nas probas de acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CXT: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018 Ficheiro

01 de xullo de 2019
 • BIBLIOTECA: Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros