28 de xuño de 2019
 • PLURILINGÜES: Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • EDUCACIÓN RESPONSABLE: Resolución provisional de centros seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2019/2020 Ficheiro

27 de xuño de 2019
 • PIALE: Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • BILINGÜES: Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020 Ficheiro

26 de xuño de 2019
 • E-DIXGAL: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos da convocatoria e selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • E-MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos... Ficheiro

 • CADP: Normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente de distintos corpos que non teñan destino definitivo, desprazados por falta de horario, comisión de servizos por concelleira/o, saúde ou conciliación, persoal interino e ... Ficheiro

25 de xuño de 2019
 • DOG: Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 Ficheiro

21 de xuño de 2019
 • CALENDARIO: Calendario escolar 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

18 de xuño de 2019
 • DOG: Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria) no concurso-oposición ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

14 de xuño de 2019
 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical no concurso-oposición ao corpo de profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativas ás probas de Inglés e Informática no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

13 de xuño de 2019
 • OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe a sede de actuación dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil en Ourense no concurso-oposición ao corpo mestres para o ano 2019 Ficheiro

11 de xuño de 2019
 • OPOS: Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba Ficheiro

11 de xuño de 2019
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

10 de xuño de 2019
 • DOG: Corrección de erros das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

05 de xuño de 2019
 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

03 de xuño de 2019
 • OPOS: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros