29 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica Ficheiro

27 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de Orde das titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

26 de marzo de 2019
 • BOLSA: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

25 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). Ficheiro

22 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • F.P.: Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual Ficheiro

 • MESA: Mesa sectorial do día 21 de marzo de 2019 (continuación da mesa celebrada o 12-03-2019).
  Resumo da mesa do 21-03-2019
  Resumo da mesa do 12-03-2019

 • BOE: R.D. por el que se crea la especialidad de Asturianada en las enseñanzas profesionales de Música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad. Ficheiro

20 de marzo de 2019
 • FORMACIÓN: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen tres cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se actualiza una cualificacion profesional de la familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con A 5 Project Group Ingeniería y Sistemas, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con Alecop S.Coop., para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Asociación Española de Floristas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Fundación Michelin España Portugal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación delConvenio con Sevillana de Café, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

19 de marzo de 2019
 • BOE: Convocatoria de los premios Nacionales de las Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología, geología y economía correspondientes al año 2019. Ficheiro

15 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

14 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

12 de marzo de 2019
 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. Ficheiro

 • La regulación del horario lectivo de los docentes queda al albur de las Comunidades Autónomas ahondando en la devertebración Ficheiro

11 de marzo de 2019
 • Letras Galegas: Resolución da convocatoria do concurso para elaborar unha exposición sobre a o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2019, Antón Fraguas Fraguas Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP,deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ficheiro

08 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

 • BORRADOR: Borrador orde Dirección 2019 Ficheiro

07 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de orde pola que se modifica a orde da CONCILIA. Ficheiro

 • BORRADOR: PROXECTO DE ORDE pola que se da publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de P. de Ensinanza Secundaria, de P. Técnicos de F.P., de E.O.I. que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  Ficheiro

  Mestres
  F.P.
  Secundaria
  E.O.I.

 • DOG: Orde pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. Ficheiro

06 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. Ficheiro

04 de marzo de 2019
 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de pruebas de evaluación en competencias clave para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación (código de procedimiento TR306A). Ficheiro

01 de marzo de 2019
 • DOG: Decreto polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros