19 de deccembro de 2018
 • DIRECIÓN: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

18 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Marruecos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • BOLSA: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

17 de deccembro de 2018
 • FESTIVOS: Calendario laboral da provincia de Ourense para 2019. Ficheiro

14 de deccembro de 2018
 • COMPETENCIAS: Publicada a Orde pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Ficheiro

13 de deccembro de 2018
 • CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019. Ficheiro

12 de deccembro de 2018
 • VACANTES: Relación provisional de vacantes. Ficheiro

11 de deccembro de 2018
 • BOE: Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. Ficheiro

06 de deccembro de 2018
 • BOE: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ficheiro

05 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica Ficheiro

04 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Resolución da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

03 de deccembro de 2018
 • LECTURA: Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros